Stowarzyszenie Neurofizjologiczno-ortopedycznych
terapeutów manualnych polska

Regulamin kursów


REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH

Ogólne Warunki Organizatorów dla Uczestniczących w szkoleniach


 

Organizator szkolenia

Stowarzyszenie Neurofizjologiczno-Ortopedycznych Terapeutów Manualnych Polska (NOMPT PL) współpracuje z zewnętrznymi Organizatorami/Firmi, którym powierza organizcję kursów w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych lub Placówek Kształcenia Ustawicznego.

 

Regulamin szkoleń jest ogólny i taki sam we wszystkich miastach, w których organizowane są szkolenia pod patronatem Stowarzyszenia NOMPT PL.

 

Aktualni Organizatorzy szkoleń:

Kraków: Paweł Wójcik, firma OpenMedis sp. z o . o, ul. Kolejowa 2, 30-805 Kraków, tel.: +48 605 999 769, adres e-mail: kursykrakow@nompt.pl, szkolenia@openmedis.pl,

 

Gliwice: Terapia Manualna Stanisław Legocki, 60713265, kursygliwice@nompt.pl

 

Łódź/Zgierz: firma OpenMedis sp. z o. o , Paweł Wojcik, tel. 605999769, kursyzgierz@nompt.pl, szkolenia@openmedis.pl oraz współorganizator Marcin Świątczak, tel. 609762186


 

Warunki rezerwacji miejsca na kursie

1. W celu zapisania się na dany kurs, Uczestnik zgłasza się poprzez wysłanie formularza dostępnego na stronie www.nompt.pl w zakładce „kursy”. W razie potrzeby, uczestnik zostaje przekierowany na stronę internetową odpowiedniego Organizatora lub do właściwego formularza.

2. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zostanie wysłana wiadomość mailowa potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia na adres podany w wypełnianym formularzu.

3. Uczestnik zobligowany jest do przesłania dokumentu potwierdzającego wykształcenie (scan dyplomu licencjata lub magistra) oraz do wpłaty zaliczki w wysokości wskazanej przez Organizatora oraz w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Opłaty zaliczki Uczestnik dokonuje na wskazany w wiadomości numer rachunku. Wpłata zaliczki stanowi rezerwację miejsca na kursie.

4. Całość wyznaczonej kwoty za szkolenie należy wpłacić na podany rachunek bankowy w wyznaczonym przez Organizatora terminie podanym w wiadomości mailowej.

5. Organizator nie odpowiada za niewłaściwe postępowanie kursanta według wskazówek co może spowodować brakiem zapisu na szkolenie ( niewłaściwie podane dane kontaktowe, nieterminowa płatność). W tym przypadku nie będą uwzględniane ewentualne reklamacje.

6. Organizator zobowiązany jest informować na co najmniej 14 dni o ewentualnych zmianach związanych z wybranym szkoleniem (zmianą terminu, miejsca szkolenia bądź zmianą kwoty).

 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailowa lub za pomocą strony internetowej gdzie znajduję się „formularz rezygnacji”.

2. Rezygnacja ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje brakiem możliwości zwrotu wpłacanej kwoty.

3. Jeśli rezygnacja nastąpi w terminie dłuższym niż 15 dni do 1 miesiąca od rozpoczęcia kursu, zwrotowi podlega 50% wpłacanej kwoty.

4. Jeśli rezygnacja nastąpi w terminie dłuższym niż 1 miesiąc, zwrotowi podlega 100% wpłaconej kwoty.

5. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzw. L-4), Organizator umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.

6. Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego. Musi on spełnić wszystkie warunki dokładnie takie same jak osoba którą zastępuję i w takim przypadku może być uczestnikiem danego szkolenia, po akceptacji przez organizatora.

7. W przypadku brak zgłoszenia organizatoriowi faktu rezygnacji z uczestnictwa w kursie na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążęnia kursanta kosztami organizacyjnymi w wysokości 50% wartości ceny kursu.

 

Zmiana terminu szkolenia, odwołanie szkolenia

1. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, Uczestnik otrzymuje 100% wpłaconej kwoty lub zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu, w innym wskazanym przez organizatora terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związanej z zakwaterowaniem).

2. W przypadku niewystarczającej liczby wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Uczestnik informowany jest o zaistniałej sytuacji przynajmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

3. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, niedostępność Sali szkoleniowej, pandemia, stan klęski żywiołowej, wojna itp.) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, Organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Całość wpłaty zostanie zwrócona wszystkim uczestnikom na podane numery rachunków bankowych.

4. Organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego stosowane kwalifikacje), bez możliwości roszczeń finansowych uczestników, po uprzednim poinformowaniu uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy przed rozpoczęciem szkolenia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu, miejsca i programu szkolenia po uprzednim poinformowaniu uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym szkoleniem. Dopuszcza się łączenie przez Organizatorów grup kursowych w ramach istniejących równoległych grup w danych miastach.


Ceny szkoleń, promocje, rabaty

1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów dydaktycznych, poczęstunki w przerwach (kawa, herbata) oraz certyfikat ukończonego szkolenia oraz zaświadczenie. Ceny nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.

2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.

3. O ewentualnych cenach promocyjnych organizator poinformuje uczestników drogą mailową a także udostępni tę wiadomość na swojej stronie internetowej.

 

Odpowiedzialność

1. Uczestnicy szkoleń organizowanych pod Patronatem Stowarzyszenia NOMPT PL przez Organizatorów w danych miastach, odpowiedzialni są finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy.

2. Każdy uczestnik odpowiada samodzielnie za swój stan zdrowia podczas szkolenia. Jest zobowiązany poinformować organizatorów a także prowadzących szkolenie o złym jego stanie zdrowia lub o niedyspozycji spowodowanej np. ciążą.

3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w szkoleniach organizowanych pod patronatem NOMPT PL przez Organizatorów w danych miastach na własną odpowiedzialność.

4. Każdy uczestnik biorący udział w szkoleniu wyraża zgodę na wykonywanie na Jego ciele technik związanych z tematyka kursów.

 

Uwagi ogólne

Organizator zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji takich jak upomnienia aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego do przesyłania przez Organizatorów informacji o szkoleniach, informacji handlowych a także możliwości wykonania wpłaty za szkolenie.

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Organizator szkolenia w danym mieście wskazany na początku niniejszego regulaminu.

2. Celem zbierania danych jest świadczenie sprzedaży oferowanych produktów i usług.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usług handlowych i szkoleniowych Organizatorów szkolenia w danym mieście wskazanych na początku niniejszego regulaminu.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia/usługi przez firmę Organizatora kusru. W przypadku niepodania danych realizacja zamówień i usług będzie niemożliwa do wykonania.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wyjątek może stanowić przechowywanie zabezpieczonej kopii Państwa danych na serwerach usługodawców, które fizycznie mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem gospodarczym.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi, funkcjonowania konta użytkownika oraz archiwizowane w celach koniecznych i regulowanych przepisami prawa.

Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Prawa autorskie, zgoda na wykorzystanie wizerunku i ciała

1. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wideo nagranych podczas szkoleń, w których uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani żadnych innych do ich publikacji na stronie www.nompt.pl oraz stronach internetowych organizatorów, na tematycznych portalach społecznościowych Stowarzyszenia NOMPT PL oraz Organizatorów oraz w materiałach marketingowych organizatorów i prowadzącuch szkolenia.

2. Wykonywanie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo przez uczestnika podczas szkoleń organizowanych przez Organizatorów w danych miastach, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą prowadzącego konkretne szkolenie.

3. Uczestnik szkolenia wyraża, zgodę na wykorzystanie swojego ciała w celach demonstracyjnych podczas kursu (demonstracja technik mobilizacyjnych stosowanych w terapii manualnej) oraz treningowych podczas ćwiczeń w grupach osobowych.

 

Reklamacje

1. Uczestnik może złożyć reklamację wypełniając formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej www.nompt.pl lub stronie internetowej organizatora w danym mieście najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia/ modułu kursu. Wszelkie protesty i reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

2. Kwestie sporne, mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.

terapia manualna edukacja nompt pl
kursy - terminarz - zapisy - lokalizacja
Home kursy - terminarz - zapisy - lokalizacja
Nasza kadra
Home Nasza kadra
Stanisław Legocki, PT OMPT, Instruktor MT

PT, OMPT, Instruktor MT,
Prezez Zarządu NOMPT PL

mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne), Asystent na kursach MTI i MTII, Prowadzenie godzin klinicznych MCP, Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Tomasz Woźniak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne),
Asystent na kursach MTI i MTII,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

dr n. med. Michał Szlęzak

Fizjoterapeuta

(PT, MT II, PhD)

Współpraca od 2005 do 2023r.

mgr Daria Szatka

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne), Asystent na kursach MTI i MTII, Prowadzenie godzin klinicznych MCP, Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Rafał Borkowski

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Łukasz Hawełka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Kamil Pitala

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne),
Asystent na kursach MTI i MTII,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Kamil Kępa

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne),
Asystent na kursach MTI i MTII,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Paweł Wójcik

Organizacja kursów MT oraz konferencji NOMPT,
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL,
Delegat polskiej Grupy Parasolowej w IFOMPT

mgr Joanna Macierzyńska

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Organizator kursów MT


 
mgr Joanna Charuza

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Iwona Milczarek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Agata Sog

Fizjoterapeuta,
Terapeuta manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Piotr Poloczek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MTI,
Asystent na kursach MT I

mgr Anna Nita

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Mikołaj Adamus

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Daniel Terlecki

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Anna Lipska

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Marcin Połeć

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Karolina Duda

Fizjoterapeuta,
Terapeuta manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Paweł Banasiak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

 

mgr Paweł Osak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Agnieszka Godek

Fizjoterapeuta
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Filip Ludwig

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Maria Uracz

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Michalina Kurek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MTI,
Asystent kursów MTI,
Organizacja konferencji

mgr Justyna Jasińska

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

 

mgr Andrzej Czajka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Damian Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Paulina Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystentka na kursach MT I

dr n.med. Marcin Świątczak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I,
Komisja Rewizyjna NOMPT PL

Kontakt z nami
Stowarzyszenie nompt pl
ul. Nowy Świat 33b/9, 44-100 Gliwice